2010-09-19To Spartans : Maxwell Tardy (P), Simon Hjalmarsson (P)
To Vikings : Y:2010-RND:5-STL, Y:2010-RND:6-STL, Y:2010-RND:7-STL